Algoritmeregister Publicatiestandaard

Bevat de publicatiestandaard van het Algoritmeregister. Het is bedoeld om overheidsorganisaties te helpen bij het invullen.

MinBZK Standaard
Consultatieversie

Deze versie:
https://regels.overheid.nl/publicaties/algoritmeregister-publicatiestandaard/v1.0.9
Laatst gepubliceerde versie:
https://regels.overheid.nl/publicaties/algoritmeregister-publicatiestandaard
Laatste werkversie:
https://minbzk.github.io/Algoritmeregister-Publicatiestandaard/
Vorige versie:
https://regels.overheid.nl/publicaties/algoritmeregister-publicatiestandaard/v1.0.7
Redacteur:
Logius Standaarden (Logius)
Auteur:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Doe mee:
GitHub MinBZK/Algoritmeregister-Publicatiestandaard
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests

Dit document is ook beschikbaar in dit niet-normatieve formaat: pdf


Samenvatting

Voor een zinvol en goed functionerend Algoritmeregister is duidelijkheid nodig over de te bereiken doelen, welke algoritmes daarin thuishoren en welke organisaties erin kunnen publiceren. Met deze handreiking geeft een interbestuurlijke werkgroep deze duidelijkheid. Ze geeft daarmee overheidsorganisaties bruikbare handvatten om met publicatie van hun algoritmes aan de slag te gaan.

Deze publicatiestandaard bevat instructies voor het publiceren van algoritmes.

Status van dit document

Dit is een door het TO goedgekeurde consultatieversie. Commentaar over dit document kan gestuurd worden naar

1. Inleiding

Dit onderdeel is niet normatief.

Deze handleiding bevat een toelichting op de velden van de Publicatiestandaard van het Algoritmeregister van de Nederlandse Overheid. Het is bedoeld om overheidsorganisaties te helpen bij het invullen.

Het Algoritmeregister en de bijbehorende Publicatiestandaard zijn nog volop in ontwikkeling. Deze handleiding geeft slechts weer hoe de Publicatiestandaard op dit moment gebruikt wordt. Gaandeweg zal deze handleiding dus wijzigen wanneer ook de Publicatiestandaard wijzigt.

Wil je meepraten over de Publicatiestandaard? Kijk dan op algoritmes.pleio.nl. Daar kun je ook terecht voor vragen of feedback. Schrijf je ook vooral in voor de tweewekelijkse nieuwsflits via algoritmeregister@minbzk.nl.

1.1 Volledigheid

We moedigen organisaties aan om alle velden in te vullen. Op dit moment zijn er nog geen velden echt verplicht, omdat er (nog) geen wettelijke verplichting bestaat. Over het algemeen geldt dat lege velden niet worden getoond op de website, met uitzondering van een aantal velden met een hogere urgentie. Van deze velden wordt dus op de website getoond dat ze niet zijn ingevuld door de organisatie.

1.2 Opmaak

Op dit moment wordt er nog beperkte opmaak ondersteund vanuit de velden. Zo worden enters en opsommingen niet ondersteund. In de doorontwikkeling van de website wordt op korte termijn gekeken welke opmaak wel ondersteund gaat worden.

1.3 Toegankelijke taal

Het Algoritmeregister is voor iedereen toegankelijk. Daarom is het wenselijk om zoveel mogelijk toegankelijke taal te gebruiken. Het streven is daarbij B1-taalniveau. Voor niet alle velden zal dit mogelijk zijn, omdat het gaat om technische of juridische onderwerpen. Deze hebben dan vaak ook een specialistischere doelgroep, zoals toezichthouders, journalisten of experts. In de handleiding staat bij een aantal velden specifiek nog benoemd waarbij B1 echt het streven is vanwege de brede doelgroep. Zie voor meer informatie een uitleg op over taalniveau Wat houdt taalniveau B1 in? van de Dienst Publieke Communicatie.

1.4 Decentrale en interne registers

De publicatiestandaard is gericht op wat gepubliceerd moet worden voor het centrale Algoritmeregister. Voor decentrale registers staat het organisaties vrij om andere velden toe te voegen, of op andere manier te organiseren. Voor interne registers is het waarschijnlijk nodig om aanvullende informatie op te nemen over een algoritme, zoals wie ervoor verantwoordelijk is.

2. Informatievelden

De in te vullen informatie in ieder informatieveld wordt uitgelegd aan de hand van onderstaande tabel.

Veldnaam
Invoertype Hoe de informatie geformatteerd dient te worden, zoals een maximumaantal tekens of een specifiek soort informatie
Altijd tonen Als er ‘ja’ staat, dan wordt dit veld altijd getoond op de publiekswebsite van het Algoritmeregister. Als er bij aanlevering niks is ingevuld, staat er: ‘Veld niet ingevuld’. Bij ‘nee’ wordt het veld alleen getoond als het ingevuld is. Bij sommige velden staat ‘verplicht'. Dat betekent dat het niet gepubliceerd wordt als dat veld leeg is.
Helptekst Op de website wordt dit als helptekst getoond aan de lezer als uitleg.
Instructies Een uitgebreide uitleg van welke informatie dient te worden ingevuld door een aanleverende organisatie. Deze informatie is alleen zichtbaar in deze handleiding.
Voorbeeld Hier staat een voorbeeld van hoe het veld bijvoorbeeld ingevuld kan worden.

Noot: SBB

De NL-SBB - Standaard voor het beschrijven van begrippen geeft aan hoe begrippen in een begrippenlijst, taxonomie of thesaurus eenduidig worden beschreven. In een volgende versie van deze standaard conformeren we deze daarmee. Voor referentie doeleinden voegen we al wel alvast de voorkeursterm toe bij ieder informatieveld. Een voorkeursterm is een naam die in een specifieke taal de geprefereerde lexicale naam is.

Vanaf hier volgt de in te vullen informatie van ieder veld.

2.1 Algemene Informatie

2.1.1 Naam

Voorkeursterm Naam
Invoertype Tekst (<100 tekens)
Altijd tonen Verplicht
Helptekst De naam die gebruikt wordt om het algoritme aan te duiden.
Instructies Gebruik een naam, bij voorkeur met een werkwoord, die aangeeft wat het algoritme doet. Dit kan de algemeen gehanteerde naam zijn van het algoritme binnen de organisatie, mits begrijpelijk voor externen die niet bekend zijn met het algoritme.
Voorbeeld Automatische Verkeersregeling Ringweg

2.1.2 Korte omschrijving

Voorkeursterm Omschrijving
Invoertype Tekst (<350 tekens)
Altijd tonen Verplicht
Helptekst Een korte beschrijving van het algoritme.
Instructies Een korte, duidelijke beschrijving van het algoritme en het proces waarin deze gebruikt wordt. Bij voorkeur in twee of drie zinnen.

Doel van dit veld is om snel begrip te krijgen van wat het algoritme doet. Het veld wordt weergegeven in het zoekoverzicht.

Vul dit veld in op B1-taalniveau.
Voorbeeld Dit algoritme zorgt met sensoren in het wegdek ervoor dat het verkeer zo makkelijk mogelijk doorstroomt.

2.1.3 Organisatie

Voorkeursterm Organisatie
Invoertype Tekst (<100 tekens)
Altijd tonen Verplicht
Helptekst De volledige naam van de organisatie waar het algoritme ingezet wordt.
Instructies De volledige naam van de organisatie waar het algoritme ingezet wordt. Deze wordt gebaseerd op de TOOI-waardelijsten

Eén registratie kan maar over één organisatie gaan. Er kunnen dus niet meerdere waarden ingevuld worden. Indien een algoritme bij meerdere organisaties wordt ingezet, zijn aparte registraties vereist.
Voorbeeld Gemeente Noorderhaaks

2.1.4 Thema

Voorkeursterm Thema
Invoertype Lijst
Altijd tonen Ja
Helptekst Het beleidsterrein waarin het algoritme wordt ingezet.
Instructies Beleidsterrein(en) waarin het algoritme wordt ingezet. Zie voor mogelijke waarden de Thema-indeling voor Officiële Publicaties
Voorbeeld Verkeer

2.1.5 Status

Voorkeursterm Status
Invoertype Keuze uit 'In gebruik’, ‘In ontwikkeling’, of ‘Buiten gebruik’
Altijd tonen Verplicht
Helptekst De status van het algoritme: in ontwikkeling, in gebruik, of buiten gebruik.
Instructies De huidige status van het algoritme:
  1. In ontwikkeling
  2. In gebruik
  3. Buiten gebruik.
Indien het algoritme zowel in ontwikkeling als in gebruik is, kies voor ‘In gebruik’.

Ten behoeve van de websitefunctionaliteit is het noodzakelijk om geen andere informatie in dit veld op te nemen dan een van de keuzes hierboven.

Het is niet verplicht algoritmes in ontwikkeling of buiten gebruik te vermelden in het Algoritmeregister. De mogelijkheid wordt wel geboden voor organisaties die burgers willen betrekken al tijdens de ontwikkelingen van algoritmes.
Voorbeeld In gebruik

2.1.6 Begindatum

Voorkeursterm Begindatum
Invoertype yyyy-mm
Altijd tonen Ja
Helptekst Maand waarin het algoritme in gebruik is genomen.
Instructies Maand en jaar waarin het algoritme in gebruik is genomen. Schrijf de datum zoals in dit voorbeeld: 2023-01.
Voorbeeld 2023-01

2.1.7 Einddatum

Voorkeursterm Einddatum
Invoertype yyyy-mm
Altijd tonen Ja
Helptekst Maand waarin het algoritme buiten gebruik is genomen.
Instructies Maand en jaar waarin het algoritme buiten gebruik is genomen. Als het algoritme nog in gebruik is, moet dit veld leeg blijven. Schrijf de datum zoals in dit voorbeeld: 2023-01.
Voorbeeld 2023-01

2.1.8 Contactgegevens

Voorkeursterm Contactgegevens
Invoertype Geldige URL of mail
Altijd tonen Verplicht
Helptekst De contactgegevens voor deze registratie
Instructies Het e-mailadres of de website voor contact over deze registratie. Dit moet een geldig mailadres of website zijn waar burgers, media of andere betrokkenen vragen kunnen stellen over het algoritme zelf of over de gevolgen op basis van uitkomsten van het algoritme.

Begin een website-URL met https://
Voorbeeld Algoritmes@gemeentenoorderhaaks.nl

2.1.10 Publicatiecategorie

Voorkeursterm Publicatiecategorie
Invoertype Keuze uit 'Hoog-risico AI-systemen’, ‘Impactvolle algoritmes’, of ‘Overige algoritmes’
Altijd tonen Verplicht
Helptekst Om te bepalen welke algoritmes gepubliceerd moeten worden, is onderscheid gemaakt tussen impactvolle en overige algoritmes. Ook definieert de AI-verordening ‘Hoog-risico AI-systemen'.
Instructies Tot welke categorie een algoritme behoort volgens de handreiking:
  1. Hoog-risico AI-systeem (Categorie A)
  2. Impactvolle algoritmes (Categorie B)
  3. Overige algoritmes (Categorie C)
Voorbeeld Impactvolle algoritmes

2.2 Verantwoord gebruik

2.2.1 Doel en impact

Voorkeursterm Impact
Invoertype Tekst (<2500 tekens)
Altijd tonen Ja
Helptekst Het doel waarvoor het algoritme ontwikkeld is en hoe burgers en bedrijven ermee in aanraking komen.
Instructies Het doel waarvoor het algoritme ontwikkeld is, geeft aan wat je ermee wilt bereiken. Zo is het doel van een parkeerscanauto om sneller foutparkeerders op te sporen.

De impact beschrijft hoe burgers en bedrijven ermee in aanraking komen. Het gaat hierbij om wat de impact is als het naar behoren werkt. Risico's worden behandeld in een apart veld. In het geval van de parkeerscanauto kunnen geparkeerde auto's gescand worden. Er wordt dan gekeken of zij betaald hebben met een direct resultaat.

Vul dit veld in op B1-taalniveau.
Voorbeeld Het doel van dit algoritme is om de doorstroom van het verkeer binnen de gemeente te verbeteren. De impact is dat weggebruikers sneller van A naar B kunnen komen door kortere wachttijden.

2.2.2 Afwegingen

Voorkeursterm Afwegingen
Invoertype Tekst (<2500 tekens)
Altijd tonen Ja
Helptekst Een afweging van de voor- en nadelen van de inzet van het algoritme en waarom dit redelijk gerechtvaardigd is.
Instructies Een afweging van de voor- en nadelen van de inzet van het algoritme en waarom dit redelijk gerechtvaardigd is. Benoem daarbij ook welke andere alternatieven overwogen zijn. Neem de eventuele ethische afwegingen mee in het invullen.

Zo kan hier worden vermeld dat de inzet van een parkeerscanauto sneller en effectiever is vergeleken met menselijke controle. In dezelfde tijd kunnen meer auto's worden gecontroleerd. De besparing in mensen kan voor andere taken worden ingezet. De verhoogde kans op een foute boete wordt hierdoor gerechtvaardigd. Bovendien kunnen burgers altijd bezwaar aantekenen wat goed te controleren is.

Voor het invullen van dit veld kan gebruik gemaakt worden van de antwoorden uit het Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA) en de Data protection impact assessment (DPIA).

Vul dit veld in op B1-taalniveau.
Voorbeeld De voordelen van de inzet van dit algoritme zijn bewezen door het gebruik ervan over de hele wereld. Op plekken waar dit algoritme gebruikt wordt, is de verkeersdoorstroming aanzienlijk beter dan op plekken waar dit niet gedaan wordt. Het alternatief is een standaardvolgorde aanhouden, wat bewezen trager is voor weggebruikers.

2.2.3 Menselijke tussenkomst

Voorkeursterm Menselijke tussenkomst
Invoertype Tekst (<2500 tekens)
Altijd tonen Ja
Helptekst Een omschrijving van hoe uitkomsten van het algoritme door een mens gebruikt worden, en op welke wijze deze gebruikt, gecontroleerd en bijgesteld (kunnen) worden.
Instructies Een omschrijving van hoe uitkomsten van het algoritme door een mens gebruikt worden, en op welke wijze deze gebruikt, gecontroleerd en bijgesteld (kunnen) worden. Geef het ook aan indien er geen menselijke tussenkomst (nodig) is. Bijvoorbeeld bij slimme zoekopdrachten in grote databases. Hier is veelal geen menselijke controle of de gevonden waarden de juiste zijn.

Vul dit veld in op B1-taalniveau.
Voorbeeld Bij het maken van fouten door het algoritme zou een medewerker van de afdeling handmatig de verkeersregeling aan kunnen passen en stoplichten op groen kunnen zetten. Buiten normale werktijden is er 24/7 toezicht.

2.2.4 Risicobeheer

Voorkeursterm Risicobeheer
Invoertype Tekst (<2500 tekens)
Altijd tonen Ja
Helptekst Een overzicht van hoe omgegaan wordt met geïdentificeerde risico's.
Instructies Een overzicht van hoe omgegaan wordt met risico's. Risico’s kunnen onder andere zijn technische, juridische, financiële en ethische risico’s.

De risico's kunnen divers zijn en verschillen sterk per algoritme. Maar denk bijvoorbeeld aan discriminatie en uitlegbaarheid.

Beschrijf ook hoe met die risico's wordt omgegaan, bijvoorbeeld door periodieke monitoring.
Voorbeeld Er is sprake van constante monitoring. Daardoor kan snel opgemerkt worden als een sensor defect is, waardoor weggebruikers lang stil moeten blijven staan. Dit kan dan snel verholpen worden om de nadelige gevolgen te beperken.

Met enige regelmaat wordt ook in de praktijk gekeken naar of de sensorenvoldoende reageren op de auto's en of de wachttijden eerlijk verdeeld zijn.

2.2.5 Wettelijke basis

Voorkeursterm Wettelijke basis
Invoertype Tekst (<2500 tekens)
Altijd tonen Nee
Helptekst Een omschrijving van de wettelijke basis voor het proces waarin het algoritme ingezet wordt
Instructies Een omschrijving van de wettelijke basis voor het proces waarin het algoritme ingezet wordt. Geef waar mogelijk in het kort aan wat het doel is van deze wet, zodat dit ook voor niet-juristen begrijpelijk is.
Voorbeeld Het algoritme wordt ingezet voor taken uit de Wegenverkeerswet. Een van de taken is het waarborgen van verkeersveiligheid.

2.2.7 Titel van wettelijke basis

Voorkeursterm Wettelijke basis titel
Invoertype Tekst (<100 tekens)
Altijd tonen Nee
Helptekst Titel van de gelinkte wettelijke grondslag.
Instructies Titel van de gelinkte wettelijke grondslag.
Voorbeeld Wegenverkeerswet 1994

2.2.8 Verwerkingsregister

Voorkeursterm Verwerkingsregister
Invoertype Geldige URL
Altijd tonen Nee
Helptekst Link naar een openbaar deel van een verwerkingsregister die betrekking heeft op een algoritme. Daar kan meer gelezen worden over verwerkingen.
Instructies Link naar een openbaar deel van een verwerkingsregister die betrekking heeft op een algoritme. Daar kan meer gelezen worden over verwerkingen.
Voorbeeld https://www.avgregisterrijksoverheid.nl/

2.2.9 Impacttoets(en)

Voorkeursterm Impactoets
Invoertype Tekst
Altijd tonen Ja
Helptekst Welke impacttoetsen zijn gebruikt, zoals Data protection impact assessment (DPIA) of Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA)?
Instructies Naam/namen van uitgevoerde impacttoetsen. Indien er andere toetsen zijn uitgevoerd dan de DPIA of IAMA, geef hiervan de naam aan.
Voorbeeld Data Protection Impact Assessment (DPIA)

2.2.11 Toelichting op impacttoetsen

Voorkeursterm Impacttoets toelichting
Invoertype Tekst (<2500 tekens)
Altijd tonen Nee
Helptekst Toelichting waarom bepaalde impacttoetsen niet gedaan zijn.
Instructies Het is mogelijk dat er geen impacttoets nodig was voor het algoritme. In het geval van de DPIA bijvoorbeeld als er geen sprake is van persoonsgegevens. Met dit veld kan toegelicht worden waarom bepaalde impacttoetsen niet gedaan zijn.
Voorbeeld

2.3 Werking

2.3.1 Gegevens

Voorkeursterm Gegevens
Invoertype Tekst (<2500 tekens)
Altijd tonen Ja
Helptekst Een overzicht van de gegevens die gebruikt worden door het algoritme en/of in het begin gebruikt zijn bij het maken van het algoritme.
Instructies Een overzicht van de gegevens die gebruikt worden door het algoritme en/of in het begin gebruikt zijn bij het maken van het algoritme. Waar mogelijk, wees specifiek. Met name voor wat betreft persoonsgegevens is het belangrijk te weten om welk type gegevens het gaat (bijvoorbeeld adres, geboorteplaats, leeftijd). Benoem waar mogelijk ook de bron zoals BRP of BKR of organisatie eigen klantgegevens.
Voorbeeld Sensordata van de verkeersregelinstallaties bij kruispunten op de ringweg van gemeente Noorderhaaks.

2.3.3 Titel van Gegevensbron

Voorkeursterm Gegevensbron titel
Invoertype Tekst (<500 tekens)
Altijd tonen Nee
Helptekst Titel van de gelinkte gegevensbron.
Instructies Titel van de gelinkte gegevensbron.
Voorbeeld

2.3.4 Technische werking

Voorkeursterm Technische werking
Invoertype Tekst (<5000 tekens)
Altijd tonen Ja
Helptekst Uitleg van hoe het algoritme werkt.
Instructies Uitleg van hoe het algoritme werkt. Beschrijf de input, werking en output van het algoritme. Indien beschikbaar, komt een URL naar een schematisch overzicht van het model (zoals een stroomdiagram van een beslisboom) goed van pas. Indien complexe machine learning modellen worden gebruikt (zoals Neurale Netwerken), komen URL’s naar extra documentatie of wetenschappelijke publicaties goed van pas. Dit veld is hoofdzakelijk bedoeld voor de lezer met technische expertise, en mag daarom complexere concepten en taal bevatten.

Geef tenminste aan of het zelflerend is of niet.
Voorbeeld Het model maakt gebruik van een eenvoudige beslisboom zodra een nieuwe bezette voorsorteerstrook zich voordoet (= wanneer de sensor een weggebruiker ontdekt). De beslisboom loopt als volgt: Eerst wordt er gekeken of er al andere partijen staan te wachten, en vervolgens of er op dat moment een andere voorsorteerstrook op groen licht staat. Zo niet, dan springt het stoplicht van de betreffende strook meteen op groen. Zo wel, dan wacht het tot er geen verkeer meer wordt waargenomen bij de andere voorsorteerstrook. Als er andere weggebruikers op andere stroken staan te wachten, sluit de betreffende strook achteraan in de wachtrij. Een grafische weergave van dit model is te vinden op https://algoritmes.gemeentenoorderhaaks.nl/VRI

2.3.5 Leverancier

Voorkeursterm Leverancier
Invoertype Tekst (<200 tekens)
Altijd tonen Ja
Helptekst Indien van toepassing, de externe leverancier van het algoritme.
Instructies Naam van de externe leverancier van het algoritme. Als het intern ontwikkeld is, noteer dan ‘Intern ontwikkeld’.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld niet om het gebruik van open source packages die gebruikt worden in een groter algoritme.
Voorbeeld Haaks Softwarebedrijf

2.4 Metadata

2.4.1 Taal

Voorkeursterm Taal
Invoertype nld
Altijd tonen Nooit tonen, wel verplicht
Helptekst De taal waarin deze registratie is ingevoerd.
Instructies De code van de taal van de registratie. Dit veld is aanwezig, omdat het Algoritmeregister meertalig aangeboden kan worden. Op dit moment wordt alleen Nederlands (nld) aangeboden.

De talen zijn in ISO 639-3 code.
Voorbeeld nld

2.4.2 Schema

Voorkeursterm Schema
Invoertype Keuze uit ‘0.3.0’, ‘0.3.1’, ‘0.4.0’ of '1.0.0'.
Altijd tonen Nooit tonen, wel verplicht
Helptekst De versie van de Publicatiestandaard die gehanteerd is voor deze registratie.
Instructies De versie van de Publicatiestandaard die gehanteerd is voor deze registratie.

Op dit moment is dat ‘1.0.0’.

Ten behoeve van de websitefunctionaliteit is het noodzakelijk om geen andere informatie in dit veld op te nemen dan een van de keuzes hierboven.
Voorbeeld 1.0.0

2.4.3 Bron-ID

Voorkeursterm Bron-ID
Invoertype Tekst (<100 tekens)
Altijd tonen Nooit tonen
Helptekst De unieke identificatie voor deze registratie zoals door de eigenaar wordt gehanteerd.
Instructies Indien van toepassing, de unieke identificatie voor deze registratie zoals door de eigenaar wordt gehanteerd. Dit is dus de verwijzing naar het algoritme in de interne database of het interne register van uw organisatie.
Voorbeeld n.v.t.

2.4.4 Zoektermen

Voorkeursterm Zoektermen
Invoertype Tekst (<2500 tekens)
Altijd tonen Nooit tonen
Helptekst Trefwoorden over het algoritme, om de vindbaarheid van een algoritmeregistratie te vergroten.
Instructies Termen gerelateerd aan dit algoritme. Gescheiden door komma's.

Dit veld wordt niet weergegeven op de website en kan worden gebruikt om de vindbaarheid van de registratie te verbeteren. Zo kan bijvoorbeeld de naam van het relevante ministerie worden toegevoegd om als uitvoerorganisatie beter vindbaar te zijn met de zoekfunctie.
Voorbeeld Verkeer, Mobiliteit, VRI, Infrastructuur, Waddengebied

3. Versiebeheer

De naamgeving van deze handleiding bestaat uit de volgende constructie:

Voorbeeld: de naam van de eerste versie van de handleiding van de publicatiestandaard 1.0.0 is dus Handleiding 1.0.0a.

3.1 Bewerkingsgeschiedenis

Ten opzichte van de vorige versie (0.4.0a) zijn in deze versie (1.0.0a) de volgende zaken gewijzigd.

NB. Met ‘vervangen’ wordt niet alleen een naamswijziging bedoeld, maar een inhoudelijke vervanging van informatieveld uit de vorige versie. Deze wijziging bevat vaak volledig nieuwe informatie (invoertype, altijd tonen, helptekst, instructies, en voorbeeld).

Informatieveld Wijziging(en)
Naam Verduidelijkt dat veld verplicht is. Instructies veranderd.
Organisatie Verduidelijkt dat veld verplicht is. Instructies veranderd.
Korte omschrijving Verduidelijkt dat veld verplicht is. Instructies veranderd. Lengte uitgebreid.
(Zelf)lerend Veld is komen te vervallen.
Status Verduidelijkt dat veld verplicht is.
Publicatiecategorie Veld toegevoegd.
Link naar bronregistratie Instructies aangepast.
Doel en impact Helptekst, instructies en voorbeeld aangepast.
Afwegingen Instructies aangevuld.
Menselijke tussenkomst Instructies aangepast.
Risicobeheer Instructies aangepast.
Wettelijke basis Instructies en voorbeeld aangepast.
Titel van wettelijke basis Veld toegevoegd.
Link naar verwerkingsregister Veld toegevoegd.
Impacttoetsen Instructies en voorbeeld aangepast.
Toelichting op impacttoetsen Veld toegevoegd.
Gegevens Instructies aangepast.
Titel van gegevensbron Veld toegevoegd.
Technische werking Instructies aangevuld.
Landelijke ID Veld is komen te vervallen.
Zoektermen Titel aangepast, altijd tonen naar ‘nooit’.
Taal Waarden aangepast.
Schema Waarden, instructies en voorbeeld aangepast naar 1.0.0.
Contactgegevens Verduidelijkt dat veld verplicht is. Instructies aangepast.

4. Conformiteit

Naast onderdelen die als niet normatief gemarkeerd zijn, zijn ook alle diagrammen, voorbeelden, en noten in dit document niet normatief. Verder is alles in dit document normatief.

A. Index

A.1 Begrippen gedefinieerd door deze specificatie

A.2 Begrippen gedefinieerd door verwijzing

B. Referenties

B.1 Normatieve referenties

[DPIA]
Data protection impact assessment (DPIA). De Autoriteit Persoonsgegevens (AP). URL: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/basis-avg/praktisch-avg/data-protection-impact-assessment-dpia
[IAMA]
Impact Assessment Mensenrechten en Algoritmes (IAMA). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. URL: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2021/02/25/impact-assessment-mensenrechten-en-algoritmes
[TOOI_WL]
TOOI-waardelijsten. Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). URL: https://standaarden.overheid.nl/tooi/waardelijsten/
[TOP_Lijst]
Thema-indeling voor Officiële Publicaties. Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP). URL: https://standaarden.overheid.nl/owms/4.0/doc/waardelijsten/thema-indeling-voor-officiele-publicaties

B.2 Informatieve referenties

[B1]
Wat houdt taalniveau B1 in?. CommunicatieRijk, over overheidscommunicatie. URL: https://www.communicatierijk.nl/vakkennis/rijkswebsites/aanbevolen-richtlijnen/taalniveau-b1
[NLSBB]
NL-SBB - Standaard voor het beschrijven van begrippen. Geonovum Standaard - versie ter vaststelling.. 16 april 2024. URL: https://docs.geostandaarden.nl/nl-sbb/nl-sbb/
MinBZK Standaard - Consultatieversie