Levensgebeurtenissen SIVI AFS

Bevat de standaardisatie van levensgebeurtenissen en signalen in SIVI All Finance Standaard (SIVI AFS)

MinBZK Handreiking
Werkversie

Deze versie:
https://minbzk.github.io/levensgebeurtenissen-SIVI-AFS/
Laatst gepubliceerde versie:
https://regels.overheid.nl/publicaties/levensgebeurtenissen-sivi-afs
Laatste werkversie:
https://minbzk.github.io/levensgebeurtenissen-SIVI-AFS/
Redacteur:
(ICTU)
Auteur:
SIVI
Doe mee:
GitHub MinBZK/levensgebeurtenissen-SIVI-AFS
Dien een melding in
Revisiehistorie
Pull requests

Dit document is ook beschikbaar in dit niet-normatieve formaat: pdf


Samenvatting

De SIVI All Finance Standaard (SIVI AFS) maakt digitaal zakendoen binnen de financiële dienstverlening sneller en beter.

SIVI AFS wordt toegepast door ketenpartijen als verzekeraars, serviceproviders en intermediairs, maar ook door de belangrijkste software- en toeleveranciers, voor:

Deze specificatie beoogt een standaard voor levensgebeurtenissen en bijbehorende acties te formuleren in de context van de SIVI AFS.

Status van dit document

Dit is een werkversie die op elk moment kan worden gewijzigd, verwijderd of vervangen door andere documenten. Het is geen door het TO goedgekeurde consultatieversie.

1. Context

Dit onderdeel is niet normatief.

1.1 Verzoek van Doccle

Doccle heeft bij SIVI het verzoek neergelegd tot standaardisatie van gebeurtenissen en signalen. Dit verzoek richt zich op het standaardiseren van triggers/events (bijv. levensgebeurtenissen) en bijbehorende acties. ANVA werkt mee in dit traject.

Tijdens een gebeurtenis (van de persoon zelf of een persoon in zijn/haar omgeving) moet een consument vaak allerlei acties uit (laten) voeren. De wens is dat (bijvoorbeeld) een adviseur of verzekeraar deze acties eenvoudig en gestandaardiseerd onder de aandacht van de consument kan brengen middels een signaal.

1.2 Standaardisatie met mogelijkheid tot eigen invulling

Het idee van gestandaardiseerde acties en gebeurtenissen ligt in lijn met het stellen van profielvragen. Net zoals sprake is van standaard-profielvragen, kan ook sprake zijn van standaard-acties of -gebeurtenissen. Daarnaast wil een adviseur (of diens softwareleverancier) zelf (maatschappij)specifieke acties of gebeurtenissen kunnen toevoegen. De wens is dan ook om de structuur van een signaal te standaardiseren, als ook de meest generieke gebeurtenissen en acties op te nemen in de standaard. Partijen kunnen specifieke(re) gebeurtenissen en acties dan wel volgens de structuur communiceren, maar op bepaalde punten met eigen invulling.

1.3 Voorbeelden acties en gebeurtenissen

Enkele voorbeelden van mogelijke acties in het geval van:

Zie ook hoofdstuk 2 voor de vertrekpunten en definities van gebeurtenissen, acties en signalen.

1.4 Doel

Deze notitie geeft een opzet voor het standaardiseren van gebeurtenissen en acties, als ook een berichtstructuur voor het uitwisselen van signalen om zulke gebeurtenissen en acties uit te wisselen of te registreren.

Noot: notie

SIVI gaat voor haar standaarden altijd uit van een zo generiek mogelijke invulling van de standaard. De notitie en uitbreiding van de standaard zullen dan ook gebeurtenissen in de ruimste zin van het woord faciliteren. Specifiek levensgebeurtenissen uit het oorspronkelijke verzoek van Doccle/ANVA zijn een specifieke invulling hiervan. In de voorbeelden in deze notitie zullen levensgebeurtenissen wel de leidraad vormen.

1.5 Doelgroep

Ontwikkelaars van toepassingen waarbij het uitwisselen/registreren van signalen rondom gebeurtenissen en bijbehorende acties, waarde toevoegt voor de consument, adviseur of aanbieder.

2. Vertrekpunten

2.1 Wat is een signaal?

Een signaal is een bericht vanuit een partij naar een andere partij naar aanleiding van een gebeurtenis met het verzoek om actie te ondernemen.

Bijvoorbeeld: een adviseur of verzekeraar stuurt, omdat een klant 18 jaar is geworden, het verzoek om de betaalgegevens te updaten. Een signaal kan ook vanuit de consument komen, wanneer deze een gebeurtenis initieert – bijvoorbeeld voor het doorgeven van een verhuizing.

2.2 Wat zijn gebeurtenissen en welke soorten gebeurtenissen onderkennen we?

Als uitgangspunt voor deze notitie hanteren we twee soorten gebeurtenissen:

2.3 Wat zijn acties?

Een actie is een taak die een partij moet uitvoeren naar aanleiding van een of meer gebeurtenissen. Bijvoorbeeld het updaten van de betaalgegevens (actie) wanneer de premieafschrijving gaat plaatsvinden (servicegerelateerde gebeurtenis), of het aanvragen van een zorgverzekering (actie) wanneer de consument 18 jaar wordt (levensgebeurtenis).

2.4 Use cases

Voor deze notitie zijn vanuit Doccle en ANVA drie use cases opgesteld. Deze vind je in de bijlagen, inclusief voorbeelduitwerkingen in de voor SIVI AFS opgestelde denkrichting van deze notitie.

3. SIVI AFS

3.1 Aansluiting op SIVI AFS

Binnen SIVI AFS bestaat nog geen modellering voor gebeurtenissen en/of acties. Middels deze notitie stelt SIVI voor om de volgende zaken toe te voegen aan SIVI AFS:

De volgende zaken zal SIVI niet toevoegen aan SIVI AFS:

3.2 SIVI AFS signal-entity

Voor het opnemen van gegevens in het signaalbericht heeft SIVI de signal-entiteit toegevoegd aan de datacatalogus van AFD 2.0. De belangrijkste attributen binnen de signal-entiteit zijn de volgende:

Attribuut Omschrijving Datatype Codelijst
entityType Standaardattribuut voor elke entiteit die het entiteitstype van de entiteit verder specificeert. Keuze uit ‘lifeEvent’ en ‘serviceEvent’. string
partyRef Verwijzing naar de partij op wie het signaal van toepassing is. [string]
policyRef Verwijzing naar de polis waarop het signaal van toepassing is. [string]
lifeEventType Code van het lifeEvent (nieuwe codelijst). string AFDLEV
serviceEventType Code van het serviceEvent (nieuwe codelijst). string AFDSEV
eventDescription Omschrijving van het event. string
companyNameDescription Naam van de betrokken maatschappij. string

NB: SIVI voegt in eerste instantie twee entityTypes toe onder signal, te weten ‘lifeEvent’ en ‘serviceEvent’. Niet alle attributen zijn beschikbaar onder alle entityTypes. Op aanvraag kan SIVI attributen toevoegen en/of beschikbaar stellen onder gewenste entityTypes.

3.3 SIVI AFS action-entity

Voor het definiëren van acties binnen het signaalbericht heeft SIVI ook de action-entiteit toegevoegd aan de datacatalogus van AFD 2.0. De belangrijkste attributen binnen de action-entiteit zijn de volgende:

Attribuut Omschrijving Datatype Codelijst
entityType Standaardattribuut voor elke entiteit die het entiteitstype van de entiteit verder specificeert. Voor nu is alles van het entityType ‘default’. string
actionType Code van het soort actie (nieuwe codelijst). string AFDACT
actionDescription Omschrijving van de actie. string
priority Prioriteit van de actie. integer
actionExplanation Verdere toelichting op de actie. string
url Eventuele link naar meer info of het uitvoeren van de actie. string

3.4 Codelijsten gebeurtenissen

Voor generieke gebeurtenissen voegt SIVI twee codelijsten toe aan de datacatalogus van AFD 2.0. Een voor levensgebeurtenissen (AFDLEV) en een voor servicegerelateerde gebeurtenissen (AFDSEV).

Voorstel voor codelijst AFDLEV:

Noot: notie

Dit is een eerste opzet. Aan de hand van input van Doccle en ANVA zal SIVI deze codelijst uitbreiden alvorens deze definitief te maken.

Code Omschrijving
01 Samenwonen
02 Trouwen
03 Scheiden
04 Samenlevingscontract afsluiten
05 Kinderen krijgen
06 Uit huis gaan
07 Overlijden
08 Overlijden partner
09 Met pensioen gaan
10 18 jaar worden
11 Gaan studeren
12 Gaan studeren / stagelopen in buitenland
13 Tussenjaar nemen
14 Verhuizen
15 Woning (ver)bouwen
16 ZZP’er worden
17 Van baan/werkgever wisselen
18 Werkloos worden
19 Erven
20 Pleegouder worden
99 Overig

Voor specifieke gebeurtenissen kunnen partijen code 99 kiezen en middels het attribuut lifeEventDescrption het evenement verder specificeren.

Voorstel voor codelijst AFDSEV:

Noot: notie

Dit is een eerste opzet. Aan de hand van input van Doccle en ANVA zal SIVI deze codelijst uitbreiden alvorens deze definitief te maken.

Code Omschrijving
01 Document ontvangen
02 Betaling doen
03 Ondertekenen
04 Aflopen rentevastperiode
05 Herijking opstal
06 Nazorg testament
07 Nazorg inboedelverzekering
08 Controle CRM-gegevens
09 Aankondiging premie-afschrijving
99 Overig

Voor specifieke gebeurtenissen kunnen partijen code 99 kiezen en middels het attribuut serviceEventDescrption het evenement verder specificeren.

3.5 Codelijst acties

Voor generieke acties voegt SIVI de codelijst AFDACT toe aan de datacatalogus van AFD 2.0:

Noot: notie

Dit is een eerste opzet. Aan de hand van input van Doccle en ANVA zal SIVI deze codelijst uitbreiden alvorens deze definitief te maken.

Code Omschrijving
01 DigiD aanvragen
02 Zorgverzekering afsluiten
03 Studiefinanciering aanvragen
04 Zorgtoeslag aanvragen
05 Aangifte inkomstenbelasting
06 Orgaandonatie vastleggen
07 Inschrijven huurwoning
08 Aansprakelijkheidsverzekering afsluiten
09 Inboedelverzekering afsluiten
10 Reisverzekering afsluiten
11 Uitvaartverzekering afsluiten
12 Aangifte van overlijden doen
13 Uitvaart regelen
14 Bankrekening blokkeren
15 Overlijden melden bij hypotheekverstrekker
16 Abonnementen opzeggen
17 Abonnementen wijzigen
18 Contact opnemen met financieel adviseur
19 Betaalgegevens updaten
20 Adresgegevens wijzigen
99 Overig

Voor specifieke acties kunnen partijen code 99 kiezen en middels het attribuut actionDescrption het action verder specificeren.

3.6 SIVI AFS signalStructure

Voor het uitwisselen en/of registreren van signalen heeft SIVI de signalStructure opgesteld. Deze structure kan bestaan uit de volgende entiteiten op het hoogste niveau:

Entiteit Cardinaliteit Omschrijving
commonFunctional 1..n Functionele metadata over het bericht
commonTechnical 0..n Technische metadata over het bericht
signal 1..n Hoofdentiteit van het signaalbericht
document 0..n Optionele informatie over meegezonden documenten
process 0..n Optionele procesinformatie

Binnen de signal-entiteit kunnen meerdere action-entiteiten genest worden opgenomen die gekoppeld zijn aan de gebeurtenis zoals gedefinieerd in de signal-entiteit.

3.7 Uitbreidbaarheid en releaseritme

De SIVI-standaarden zijn op maandbasis uitbreidbaar. Aanvragen voor wijzigingen/uitbreidingen gaan via het wijzigingsformulier, te downloaden via de website van SIVI AFS (rechts in kader onder ‘Vragen en wijzigingsverzoeken’). Het advies is rekening te houden met de releaseplanning.

4. Voorbeelden

4.1 Use case 1: servicegerelateerde gebeurtenis

In deze use case initieert de aanbieder (bijv. verzekeraar, adviseur) de servicegerelateerde gebeurtenis. Bijvoorbeeld een verzekeraar die, in verband met naderende premie-afschrijving, de consument mailt met het verzoek om de betaalgegevens te controleren.

Use case 1
Figuur 1 aanbieder initieert event vanuit servicegerelateerde gebeurtenis

In onderstaande afbeelding vind je een voorbeeld hiervan: aanbieder Allianz stuurt naar aanleiding van een aanstaande premie-afschrijving de consument een e-mail, met oproep tot het controleren van diens betaalgegevens. De aanstaande premie-afschrijving is hierin de (servicegerelateerde) gebeurtenis, en het controleren van de betaalgegevens de actie.

Use case 1 Voorbeeld
Figuur 2 voorbeeldmail met oproep tot actie

Bovenstaand voorbeeld kan als volgt in de SIVI AFS signalStructure worden gecommuniceerd of vastgelegd:

4.2 Use case 2: levensgebeurtenis, initiatief bij aanbieder

Ook in deze use case initieert de aanbieder (bijv. verzekeraar, adviseur) het signaal, maar dit keer vanuit een levensgebeurtenis. Bijvoorbeeld wanneer een consument 18 jaar wordt.

Use case 2
Figuur 3 aanbieder initieert event vanuit levensgebeurtenis

In dit voorbeeld gaat het dus om een lifeEvent waarbij de consument 18 jaar is geworden. Als bijbehorende acties hebben we hiervoor gemodelleerd dat de consument een DigiD moet aanvragen, een zorgverzekering moet afsluiten en een taart moet kopen. Die laatste actie is een voorbeeld van een niet-gestandaardiseerde actie en staat dus niet in de codelijst AFDACT.

4.3 Use case 3: levensgebeurtenis, initiatief bij consument

Als laatste use case opnieuw een signaalbericht naar aanleiding van een levensgebeurtenis, maar nu met het initiatief bij de consument. In dit voorbeeld een consument die gaat verhuizen en doorgeeft aan de aanbieder dat hij/zij gaat verhuizen.

Use case 3
Figuur 4 consument initieert event vanuit levensgebeurtenis

Ook dit is te modelleren met de SIVI AFS signalStructure, waarmee de consument aan de aanbieder aangeeft dat deze het proces moet starten dat hoort bij een adreswijziging. (NB: De adreswijziging zelf komt dus in een later stadium, het gaat hier puur om het signaal.)

5. Conformiteit

Naast onderdelen die als niet normatief gemarkeerd zijn, zijn ook alle diagrammen, voorbeelden, en noten in dit document niet normatief. Verder is alles in dit document normatief.

6. Lijst met figuren

A. Index

A.1 Begrippen gedefinieerd door deze specificatie

A.2 Begrippen gedefinieerd door verwijzing

MinBZK Handreiking - Werkversie